Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Racket & Fit Center h.o.d.n. Approach Fitness Borne, Nederland, Hosbekkeweg 5, 7621 AC Borne, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6052547 en aan haar gelieerde ondernemingen.

Waarom deze privacyverklaring?
Als je een Approach Fitness Borne abonnement hebt, een Approach Fitness Borne abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Approach Fitness Borne willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.
Vanzelfsprekend gaat Approach Fitness Borne uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. 

Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, welke grondslagen er voor verwerken zijn, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Approach Fitness Borne.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
Approach Fitness Borne verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.
Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij Approach Fitness Borne, je de website bezoekt of wanneer je contact zoekt via social media.

Gegevens van onze leden
Bij het aangaan van een Approach Fitness Borne abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.

Ook als je al een Approach Fitness Borne abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Approach Fitness Borne worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, kanaal waarop je lid bent geworden, bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club, type abonnement, afgenomen extra’s, sportprofiel indien enquête is ingevuld, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financiële status bij Approach Fitness Borne (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), eventuele NPS-score indien is deelgenomen aan ledentevredenheidsonderzoek, eventuele gegevens die je hebt ingevuld in de Approach Fitness Borne app zoals: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, gegevens over ingeschreven workouts en gegevens over gekozen voeding. 

Camera Toezicht
Wij hebben camera’s in en rond onze clubs. Wij realiseren ons heel goed dat cameratoezicht ook inbreuk maakt op de privacy van onze leden en medewerkers en wij gaan hier dan ook uiterst zorgvuldig mee om. Geen cameratoezicht vindt bijvoorbeeld plaats in kleedkamers en sanitaire voorzieningen en er wordt er met name reactief gemonitord. Dat betekent dat beelden pas worden bekeken nadat er een melding van een incident is ontvangen.

Toegangsfraude
Approach Fitness Borne heeft in haar Algemene Voorwaarden opgenomen dat het niet toegestaan is een ander persoon illegaal toegang te verlenen tot de club door hem of haar mee te laten lopen door de tourniquet. Hiervoor wordt een boete (de waarde van een dagpas) in rekening gebracht of bij herhaling kan het lidmaatschap worden beëindigd. Bij de tourniquets hangen speciaal hiervoor toegeruste camera’s die toegangsfraude herkennen. In geval van registratie van fraude door de camera, worden de beelden altijd door een daartoe bevoegde medewerker gecontroleerd om vast te stellen of toegangsfraude zich heeft voorgedaan. De overtreding wordt geregistreerd op naam van de houder van het pasnummer en diegene ontvangt van ons een mail met het verzoek de boete te voldoen via de Aproach Fitness app. Je hebt daarbij altijd het recht om inzage te vragen in het betreffende fotomoment, maar je bent wel zelf verantwoordelijkheid om de andere persoon op de foto te informeren of toestemming te vragen. Op verzoek kan de foto ook geanonimiseerd (geblurde gezichten) worden toegezonden. Na betaling van de boete, of beëindiging van het lidmaatschap, wordt de foto na twee maanden verwijderd.

Covid-19
Vanwege de beperking van het aantal bezoekers in de club, moet je momenteel eerst reserveren voordat je kunt komen sporten. In de reservering herinneren wij jou eraan dat je met Covid gerelateerde klachten niet mag komen sporten. Pas na bevestiging dat je op de hoogte bent en dit in acht neemt, kun je de reservering afronden. De reservering wordt slechts voor korte duur opgeslagen en is alleen bedoeld om drukte tegen te gaan. Approach Fitness Borne kan door autoriteiten (zoals de GGD) worden benaderd in het kader van bron- en contactonderzoek. Het kan voorkomen dat wij op grond van de Covid-richtlijnen verplicht zijn namen en e-mailadressen door te geven van leden die in de club aanwezig waren gelijktijdig met een positief getest persoon. In dat geval wordt je per e-mail door de GGD benaderd met een advies wat te doen. Soms vraagt de GGD aan ons om onze leden zelf te mailen. Het komt gelukkig weinig voor en wij gaan daar uiteraard zeer zorgvuldig mee om. Wij registreren nooit positief geteste leden.

App gebruikers zonder Approach Fitness Borne lidmaatschap
De gegevens die jij invult op het aanvraag formulier voor een app account, worden door Approach Fitness Borne verwerkt en alleen voor het doel om een app account te kunnen aanbieden. Wij analyseren het gebruik van onze app op geanonimiseerde en geaggregeerde wijze om de functionaliteit te blijven verbeteren. Alleen wanneer sprake blijkt van misbruik of beveiligingsrisico’s, kan het nodig zijn een gebruiker te traceren. Wanneer het app account wordt beëindigd, verwijderen wij tevens de data in ons systeem.

Gegevens van onze websitebezoekers
Van bezoekers van onze website (www.approachfitnessborne.nl), worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Social media uitingen
De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Approach Fitness Borne verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Wat zijn de grondslagen voor verwerking?
Wij mogen alleen jouw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag voor is. De volgende grondslagen zijn er:
•    Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden;
•    het uitvoeren van de overeenkomst die je met Approach Fitness Borne bent aangegaan;
•    het nakomen van een wettelijke verplichting van Approach Fitness Borne;
•    ter bescherming van vitale belangen van jou;
•    ter vervulling van een taak van het algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag; en
•    voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Approach Fitness Borne.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Dienstverlening
Approach Fitness Borne verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot de clubs van Approach Fitness Borne krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en het incasseren van facturen. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de Approach Fitness Borne app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

Informeren
Approach Fitness Borne verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Approach Fitness Borne, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

Marketing- en verkoopactiviteiten
Wij vragen je bij jouw aanmelding of je ook informatie wil ontvangen over andersoortige producten en diensten van Approach Fitness Borne, producten en diensten van derden en of we jouw gegevens mogen gebruiken om middels profilering specifiek op jou gerichte informatie te sturen. Indien je aangeeft geen prijs te stellen op deze informatie, ontvang je deze informatie niet. Je kunt je altijd afmelden voor deze informatie en jouw keuze aangeven en aanpassen. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

Analyses & (markt)onderzoek
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Approach Fitness Borne en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Rapportage
Approach Fitness Borne verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

Contact met lid
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Approach Fitness Borne later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken. 

Telefoongesprekken tussen leden en Approach Fitness Borne kunnen worden opgeslagen om ze te kunnen terugluisteren en voor trainingsdoeleinden. Indien een gesprek wordt opgenomen, hoor je eerst een melding dat het gesprek kan worden opgenomen.

Wettelijke verplichting
Approach Fitness Borne kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Andere doelen
Als Approach Fitness Borne persoonsgegevens wilt gebruiken voor een ander doel dan reeds is beschreven, zal zij hiervoor toestemming aan je vragen. 

Maken wij gebruik van cookies?
Approach Fitness Borne maakt bij het aanbieden van haar diensten geen gebruik van cookies.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?
Approach Fitness Borne zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om  de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Approach Fitness Borne zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Approach Fitness Borne hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. 

Maken wij bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?
Approach Fitness Borne maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

Verstrekken wij gegevens aan derden?
Approach Fitness Borne verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Approach Fitness Borne kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. 

Wissen gegevens
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Approach Fitness Borne de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht. 

Bezwaar tegen verwerking
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Approach Fitness Borne die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Approach Fitness Borne of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. 

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Een klacht indienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Daarnaast heb je altijd het recht om je met jouw klacht te wenden tot de bevoegde autoriteit die toeziet op de bescherming van de persoonsgegevens. 

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. 
Jouw verzoek per e-mail sturen naar administratie@approachfitnessborne.nl of per post een verzoek sturen naar:

Approach Fitness Borne
T.a.v. de Privacy Officer
Hosbekkeweg 5
7621 AC  Borne
Nederland

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, lidnummer en pasnummer.

Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Approach Fitness Borne kun je contact opnemen met administratie@approachfitnessborne.nl.